Op voordracht van VWS is er een nieuwe algemene maatregel van bestuur in concept opgeleverd over de beschikbaarheid van acute zorg. Deze AMVB stelt eisen aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op het verlenen van die zorg waaraan zorgaanbieders moeten voldoen.

Het doel van dit besluit is om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg zo goed mogelijk te borgen door middel van onder meer een goede regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot de acute zorg in alle regio’s. Van belang is dat patiënten die acute zorg nodig hebben zeven dagen per week, 24 uur per dag, tijdig goede en passende zorg krijgen.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat het ROAZ een duidelijk mandaat krijgt in het afstemmen en coördineren van de kwaliteit en beschikbaarheid van acute zorg, alsmede dat het toeziet op de instroom, doorstroom en uitstroom uit de keten van acute zorg. Deze verbreding is onder meer van belang om ervoor te zorgen dat patiënten op het juiste moment de juiste zorg van de juiste zorgverlener ontvangen, en niet onnodig (lang) in de keten van de acute zorg terecht komen.

Ketenpartners in de acute zorg zoals ziekenhuizen, Regionale Ambulancevoorzieningen, huisartsenposten en crisisdiensten voor acute-geestelijke gezondheidszorg, alsmede in veel gevallen ook huisartsen, verloskundigen, GHOR en gemeentelijke gezondheidsdiensten zijn in het ROAZ met elkaar verbonden en vormen daardoor in de praktijk een netwerk.

De in dit besluit opgenomen verplichtingen tot afstemmen, samenwerken, het maken van afspraken en het verstrekken van informatie, zullen echter wel in belangrijke mate ondersteunend zijn voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om aan hun voornoemde plichten te kunnen voldoen aangezien acute zorg voor een belangrijk deel ketenzorg is. Goede en tijdige acute zorgverlening vraagt immers om een netwerk waarin zorgaanbieders samenwerken, afstemmen en afspraken maken.

Het voornemen is voorshands om in ministeriele regeling te bepalen dat zorgaanbieders zich zullen moeten inspannen om zodanige afspraken te maken dat o.a. wordt bewerkstelligd dat:

  • acute zorg binnen de normtijden bereikbaar is voor de patiënt (voorkomen van witte vlekken) en de patiënt zo nodig op passende wijze wordt vervoerd
  • instroom in de acute zorg van patiënten die beter elders geholpen zouden kunnen worden zoveel mogelijk wordt voorkomen en de noodzakelijke doorstroom binnen het ziekenhuis en in de acute zorgketen alsmede de uitstroom uit die keten naar vervolgzorg zo goed mogelijk worden geborgd
  • inzichtelijk is voor zorgverleners welke zorgaanbieders in de regio specifieke competenties, expertises en faciliteiten hebben voor het bieden van zorg voor patiënten met specifieke toestandsbeelden: de deelnemers aan het regionaal overleg moeten afspreken hiervoor de benodigde informatie beschikbaar te stellen (het gaat hierbij over acute zorg maar kan ook gaan over bepaalde zorg die van belang is voor het beslag op de acute zorg);
  • er een werkend systeem (7×24 uur) is dat inzicht biedt in de actueel beschikbare capaciteit aan acute zorg in de regio, zodat de Regionale Ambulancevoorziening weet waar hij op een concreet moment naartoe moet rijden met een patiënt en de huisarts weet waar hij de patiënt naartoe kan verwijzen. In dit kader moeten afspraken gemaakt worden over het leveren van informatie over beschikbare capaciteit, moet worden zorg gedragen voor het monitoren van de beschikbaarheid van de acute zorg in de regio en moeten afspraken worden gemaakt over welke maatregelen partijen nemen als de beschikbaarheid onder druk komt te staan;

Lees hier het volledige concept voorstel:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/besluiten/2018/11/28/concept-besluit-amvb-beschikbaarheid-acute-zorg/concept-besluit-amvb-beschikbaarheid-acute-zorg.pdf